KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny v Němčičkách

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Němčičkách, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 26. 8. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

(knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou

vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby

ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

cb) informace z oblasti veřejné správy

cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

cd) přístup na internet

e) tisk na barevné tiskárně

 

2. Služby uvedené v odst. 1 a) a 1 c) tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby:

a) meziknihovní služby

b) použití internetu - bezplatně

c) tisk na barevné tiskárně

 

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky, poplatky za internet a tisk) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická a právnická osoba vydáním průkazu

uživatele (Čtenářského průkazu) na základě vyplněné a podepsané přihlášky ověřené

knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

2. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

Čl. 4

Ochrana osobních údajů

1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rodné

číslo.

2. Osobní údaje jsou využívány k registrování čtenářů v seznamu čtenářů a na výpůjčním sáčku.

3. S osobními údaji je oprávněna manipulovat knihovnice MK a jsou uloženy v knihovně.

4. Po uplynutí 5 let jsou osobní údaje čtenářů fyzicky zlikvidovány.

 

Čl. 5

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se

podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.

Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva

používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti

nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně

knihovníkovi.

 

Čl. 6

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna

poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a

nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných na Internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod

způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat ( ani v počítačové síti ),

prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. Zákon č. 121/2000 Sb.,

autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád

Čl. 7

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty z vlastního knihovního fondu,

z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo

prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 8

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto

KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 40 dnů. Výpůjční lhůta může být

prodloužena o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li

dokument jiný uživatel.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně

žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty (knihy z výměnného fondu pouze na zkrácenou dobu 30 dnů).

3. Uživatel si může ústně požádat o rezervaci dokumentu.

4. Uživatel svým podpisem na Potvrzení výpůjčky potvrdí výpůjčku dokumentu

z meziknihovní výpůjční služby a z výměnných fondů.

 

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného

dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování

věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou

dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce

záznam. Při vrácení dokumentu uživatel obdrží potvrzení o vrácení do čtenářského

průkazu.

5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna

uživateli poplatek z prodlení.

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení

vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje

knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto

vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávky má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech

služeb.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě

stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody

uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve

stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné, může

knihovna požadovat finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna (viz. ceník).

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou

vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo

uživateli pozastavit poskytování všech služeb.

 

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Vymáhání nevrácených výpůjček

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení

dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis

obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

2. Ztráta čtenářského průkazu

Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho

platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle

občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li

však poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého

stavu.“).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

platných předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2002.

4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

VI.

Přílohy Knihovního řádu

  1. Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Němčičkách.
  2. Provozní řád internetové studovny

 

 

 

Vedoucí knihovny: Čermáková Anna           ..........................................    razítko knihovny

Podpis

 

Starosta Obce Němčičky: Slezák Petr         ................................................. razítko obce

Podpis

 

V Němčičkách dne 2.1.2012

KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny v Němčičkách

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Němčičkách, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 26. 8. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

(knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou

vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby

ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

cb) informace z oblasti veřejné správy

cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

cd) přístup na internet

e) tisk na barevné tiskárně

 

2. Služby uvedené v odst. 1 a) a 1 c) tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby:

a) meziknihovní služby

b) použití internetu - bezplatně

c) tisk na barevné tiskárně

 

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky, poplatky za internet a tisk) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická a právnická osoba vydáním průkazu

uživatele (Čtenářského průkazu) na základě vyplněné a podepsané přihlášky ověřené

knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

2. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

Čl. 4

Ochrana osobních údajů

1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rodné

číslo.

2. Osobní údaje jsou využívány k registrování čtenářů v seznamu čtenářů a na výpůjčním sáčku.

3. S osobními údaji je oprávněna manipulovat knihovnice MK a jsou uloženy v knihovně.

4. Po uplynutí 5 let jsou osobní údaje čtenářů fyzicky zlikvidovány.

 

Čl. 5

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se

podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.

Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva

používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti

nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně

knihovníkovi.

 

Čl. 6

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna

poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a

nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných na Internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod

způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat ( ani v počítačové síti ),

prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. Zákon č. 121/2000 Sb.,

autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád

Čl. 7

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty z vlastního knihovního fondu,

z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo

prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 8

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto

KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 40 dnů. Výpůjční lhůta může být

prodloužena o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li

dokument jiný uživatel.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně

žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty (knihy z výměnného fondu pouze na zkrácenou dobu 30 dnů).

3. Uživatel si může ústně požádat o rezervaci dokumentu.

4. Uživatel svým podpisem na Potvrzení výpůjčky potvrdí výpůjčku dokumentu

z meziknihovní výpůjční služby a z výměnných fondů.

 

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného

dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování

věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou

dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce

záznam. Při vrácení dokumentu uživatel obdrží potvrzení o vrácení do čtenářského

průkazu.

5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna

uživateli poplatek z prodlení.

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení

vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje

knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto

vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávky má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech

služeb.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě

stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody

uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve

stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné, může

knihovna požadovat finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna (viz. ceník).

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou

vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo

uživateli pozastavit poskytování všech služeb.

 

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Vymáhání nevrácených výpůjček

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení

dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis

obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

2. Ztráta čtenářského průkazu

Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho

platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle

občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li

však poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého

stavu.“).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

platných předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2002.

4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

VI.

Přílohy Knihovního řádu

  1. Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Němčičkách.
  2. Provozní řád internetové studovny

 

 

 

 

 

 

Vedoucí knihovny: Čermáková Anna           ..........................................    razítko knihovny

Podpis

 

 

Starosta Obce Němčičky: Slezák Petr         ................................................. razítko obce

Podpis

 

V Němčičkách dne 2.1.2012

KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny v Němčičkách

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Němčičkách, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 26. 8. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

(knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou

vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby

ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

cb) informace z oblasti veřejné správy

cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

cd) přístup na internet

e) tisk na barevné tiskárně

 

2. Služby uvedené v odst. 1 a) a 1 c) tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby:

a) meziknihovní služby

b) použití internetu - bezplatně

c) tisk na barevné tiskárně

 

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky, poplatky za internet a tisk) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická a právnická osoba vydáním průkazu

uživatele (Čtenářského průkazu) na základě vyplněné a podepsané přihlášky ověřené

knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

2. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

Čl. 4

Ochrana osobních údajů

1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rodné

číslo.

2. Osobní údaje jsou využívány k registrování čtenářů v seznamu čtenářů a na výpůjčním sáčku.

3. S osobními údaji je oprávněna manipulovat knihovnice MK a jsou uloženy v knihovně.

4. Po uplynutí 5 let jsou osobní údaje čtenářů fyzicky zlikvidovány.

 

Čl. 5

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se

podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.

Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva

používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti

nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně

knihovníkovi.

 

Čl. 6

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna

poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a

nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných na Internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod

způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat ( ani v počítačové síti ),

prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. Zákon č. 121/2000 Sb.,

autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád

Čl. 7

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty z vlastního knihovního fondu,

z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo

prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 8

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto

KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 40 dnů. Výpůjční lhůta může být

prodloužena o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li

dokument jiný uživatel.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně

žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty (knihy z výměnného fondu pouze na zkrácenou dobu 30 dnů).

3. Uživatel si může ústně požádat o rezervaci dokumentu.

4. Uživatel svým podpisem na Potvrzení výpůjčky potvrdí výpůjčku dokumentu

z meziknihovní výpůjční služby a z výměnných fondů.

 

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného

dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování

věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou

dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce

záznam. Při vrácení dokumentu uživatel obdrží potvrzení o vrácení do čtenářského

průkazu.

5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna

uživateli poplatek z prodlení.

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení

vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje

knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto

vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávky má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech

služeb.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě

stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody

uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve

stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné, může

knihovna požadovat finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna (viz. ceník).

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou

vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo

uživateli pozastavit poskytování všech služeb.

 

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Vymáhání nevrácených výpůjček

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení

dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis

obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

2. Ztráta čtenářského průkazu

Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho

platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle

občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li

však poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého

stavu.“).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

platných předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2002.

4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

VI.

Přílohy Knihovního řádu

  1. Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Němčičkách.
  2. Provozní řád internetové studovny

 

 

Vedoucí knihovny: Čermáková Anna           ..........................................    razítko knihovny

Podpis

 

 

Starosta Obce Němčičky: Slezák Petr         ................................................. razítko obce

Podpis

 

V Němčičkách dne 2.1.2012

 

http://knihovnanemcicky.files.webk.cz/files/pouceni_o_ochrane_osobnich_udaju.doc

 

 http://knihovnanemcicky.files.webk.cz/files/provozni_rad_internetove_studovny.doc